РЕГИСТЪР

01.06.2021

Регистър Потребителско поведение

(Приет на 01.06.2021)

 

Настоящият регистър е неразделна част от Регистър “Маркетинг дейност” и Вътрешните правила за обработване на лични данни в ЕИК 2039788112.

 

Основание за обработката

Личните данни се предоставят на основание легитимен интерес и изрично съгласие.

 

Администраторът на лични данни обработва личните данни на потребителите на сайта си, за да подобрява обслужването си и да предоставя възможно най-релевантни и качествени услуги за потребителите. Личните данни се анонимизират и се обработват в статистически вид.

 

След даване на изрично съгласие администраторът може да обработва неанонимизирани лични данни от поведението на потребителите на сайта.

 

Цели на обработката

В Регистърa се събират и съхраняват лични данни с цел подобряване на обслужването и предоставянето на най-добри услуги.

 

Категория субекти на данните

В този Регистър се обработват данни за посетителите на сайта/ апликацията на Дружеството. Посетител е всяко лице, което е използва сайта/ апликацията на Дружеството.

 

Обработвани лични данни

В Регистърa се съхраняват следните анонимизирани лични данни: анонимизиран IP адрес, който показва само генерална локация, поведение на Сайта, продължителност на потребителски сесии на сайта.  .

 

Данни, предоставяни от трети лица

В Регистърa няма данни, предоставени от трети лица.

 

Данни, предоставяни на трети лица

Данните от  Регистърa може да се прехвърлят към трети лица като Mailchimp или друго доставчици на улуги за имейл маркетинг.

 

Дружеството поддържа регистър “Обработващи лични данни” и регистър “Администратори на лични данни”.

 

Начин на обработване

До регистъра имат достъп лицата, ангажирани в отдел “Маркетинг дейност”.

 

Срокове за съхранение

Личните данни в Регистъра се изтриват след 18 месеца, доколкото закон не предвижда друго.

 

Прехвърляне на данни в други държави

Дружеството не прехвърля лични данни към трети страни.

 

Мерки за сигурност

За регистърa се прилагат общите мерки за сигурност съгласно приетите от Дружеството мерки за сигурност.